מיכה ה:ב

טענת הרבנים האנטי-מיסיונרים:

This objection comes from an anti-missionary with Christianity Revealed.

נאמר במתי ב: 6-5

"ואתה בית לחם אפרתה ארץ יהודה אינך צעיר באלפי יהודה כי ממך יצא מושל אשר ירעה את עמי ישראל"

במיכה ה:ב נאמר:

"ואתה בית לחם אפרתה, צעיר להיות באלפי יהודה ממך לי יצא להיות מושל בישראל ומוצאותיו מקדם מימי עולם"

הרבנים גורסים אלו הם שני פסוקים שונים מאוד, מתי אינו מתרגם את הפסוק כראוי, דבר זה מורה על חבלה או עריכה של הטקסט בידי מועצת טרנט.

מיכה דובר על בנו של המלך אחז, חזקיה המלך. משמעות שמו של חזקיה (מכונה גם יחזקיהו או חזקיהו) היא אל גיבור, שר שלום, פלא יועץ, ותהי המשרה על שכמו מנבואת ישעיה בפרק ט. חזקיה היה מלך היהודים, הוא היה משוח, והיה שלום בארץ במשך שנים רבות. הוא אכן היה המשיח!

תגובת הדבר:

הרב האנטי-מיסיונר מתנגד לעובדה שהציטוט של מיכה ה:ב בבשורת מתי אינו תואם בדיוק לפסוק בתנ"ך. אנחנו, בכל מקרה, שומרים על עמדתנו שאין צורך לראות עניין זה כבעייתי.

אנו צריכים לחזור על "ארבעת הדרכים בהם הברית החדשה משתמשת בתנ"ך" . מתי לא היה מעוניין בדקדקנות, אלא חפץ להסביר איך הוא הבין את לידת ישוע. הוא הבין שמושל במובן המילולי של המילה יצא מבית-לחם שוב במובן המילולי, ובמובן המילולי, ישוע אכן עשה זאת.

זוהי דוגמא של פשט-נבואה מילולית והתגשמות מילולית. כאמור, זו שיטת הפרשנות המועדפת בקרב הרבנים. אזכיר לכם מה חז"ל אומרים בתלמוד, מסכת שבת פרק ו, דף סג,א גמרא:

"אין מקרא יוצא מפשוטו".

מתי מכוון את הקורא חזרה לתנ"ך בכדי לאמת את הבנתו. ציטוט זה, אף על פי שאינו זההcמילולית, מסכים באופן משמעותי עם הפסוק מהתנ"ך ומתרגום השבעים.[1] העובדה שמתי לא ציטט את הפסוק מהתנ"ך מילה במילה אינה הוכחה לחבלה בטקסט.

מתי למעשה חיבר שני פסוקים מהתנ"ך בציטוט הזה מיכה ה:ב ושמואל ב' ה:ב. הצמדת שני פסוקים אלו בציטוט אחד מדגיש את ביטחונו של מתי בעובדה שהמושל שיביא את המלכות יהיה מושל-רועה.[2] דרך אגב, אותו רעיון מועבר לנו בהמשך פרק ה' בספר מיכה (מיכה ה:ג):

"ועמד, ורעה בעז יהוה בגאון, שם יהוה אלהיו; וישבו, כי עתה יגדל עד אפסי ארץ."[3]

תירגום חופשי של מיכה לא היה מטריד את מתי כל עוד הוא העביר את המשמעות המדויקת. הוא השיג את מטרתו והצליח לתקשר שמושל יצא מבית לחם במובן המילולי. המושל הזה יתנהג כרועה ה' על ישראל וישוע הוא רועה/מושל זה. הקורא, אם כן, יכול לקרוא את מיכה פרק ה' ולהחליט אם מתי צודק או לא.

האם מושל (מלך) זה הוא המשיח או לא?

מתי משוכנע שהוא אכן המשיח ושהמשיח הוא ישוע. מתי הוא לא היחיד שהגיע למסקנה שפסוק זה דובר על המשיח. בתרגום יונתן, יונתן מפרש פסוק זה כפסוק משיחי:

"ואת בית לחם אפרתה כזעיר הויתא לאיתמנאה באלפיא דבית יהודה מנך קדמי יפוק משיחא למהוי עביד שולטן על ישראל די שמיה אמיר מלקדמין מיומי עלמא" (נביאים כתובים מקראות גדולות).[4]

אנא שים לב שתרגום יונתן הינו גם כן תרגום חופשי של מיכה ה:ב. יונתן הבין שזה פסוק משיחי ולכן הוסיף את המילה משיח בכדי להעביר את הכוונה הברורה של הפסוק. זהו בדיוק אותו הדבר שעשה מתי. סוג כזה של ציטוט חופשי היה לגמרי מקובל בתרבות וצורת המחשבה היהודית של המאה הראשונה לספירה. אין פה מקרה של חבלה בטקסט בידי הכנסיה.

בנוסף לתרגום יונתן בואו נבחן מה אומר רבי דוד קימחי בנוגע למיכה ה:ב :

"אתה בית לחם צעיר להיות באלפי יהודה אעפ"י שהיית צעיר באלפי יהודה ממך לי יצא שופט להיות מושל בישראל וזהו המלך המשיח ופירוש להיות להיותך נמנע בערי אלפי יהודה צעיר עתה כנגדם ואע"פ כן ממך יצא לי המשיח כי מזרע דוד שהיה מבית לחם יהיה וזהו שאמר ומוצאותיו מקדם מימי עולם" (נביאים כתובים מקראות גדולות).

נבחן גם את פרשנות מהר"י קרא על מיכה ה:ב :

"ואתה בית לחם אפרתה היא בית לחם יהודה ממך יצא משיח ישראל ומוצאותיו מקדם מימי עולם. והוא יהיה יוצא ובא כמו שהיה מוציא ומביא מקדם. כמו שאומר אתה היית המוציא והמביא. מימי קדם עולם. הוא שמו של המשיח שקדם מימי עולם וכן הוא אומר לפני שמש ינון שמו. (נביאים כתובים מקראות גדולות).

בפירוש סונסינו של התנ"ך, פרק ה' מסוכם כך:

"ירושת מלך משיח וגורל ישראל בקרב הגויים"

בפירוש זה פסוקים א-ה נושאים את הכותרת "מלך משיח". הפרשן, רבי גולדמן פותח באמירה: "זוהי נבואה על המשיח…". רבי גולדמן מעיר בנוגע לציטוט "מימי עולם" :

"האם יכול להיות שפסוק זה הוביל מאוחר יותר לפרשנות היהודית שהמשיח היה קיים במחשבה של ה' מימי קדם כחלק מתכנית הבורא בעת בריאת היקום. בתלמוד, שם המשיח כלול בשבעת הדברים שנבראו לפני העולם."

דר' אלפרד אדרשים (חכם יהודי-משיחי) הגיע לאותה מסקנה. בספרו, "חייו ותקופתו של הוא אומר שזה פסוק משיחי .(The Life and Times of Jesus the Messiah) " ישוע המשיח בטבעו ומנחה את הקורא אל פרקי רבי אליעזר.

אנו חושבים שניתן לומר ובצדק שזוהי נבואה משיחית. בקרב ספרות רבנית ישנה תמיכה רחבה לעובדה שזו נבואה משיחית.

אך האם נבואה זו דוברת על ישוע?

אנו חושבים שכן.

מדוע?

קודם כל השפה המתארת את המושל הינה שפה חזקה מדי בכדי להתכוון לכל אדם רגיל כגון חזקיה. אנו חושבים שהערת רבי גולדמן תומכת בשפה החזקה המתארת את המושל העתיד לבוא. בנוסף לזאת, צירוף המילים "מימי עולם" הוא הביטוי החזק ביותר בתנ"ך המתאר עבר ניצחי. ביטוי דומה מתאר את ה' בתהילים צ:ב "ומעולם עד עולם". ובמשלי ח:כב-כג המילה עולם משומשת בכדי לתאר את חכמת ה':

"יהוה קנני ראשית דרכו. קדם מפעליו מאז מעולם נסכתי מראש מקדמי ארץ."[5]

מוצאו של חזקיה אינו מעולם או מקדמי ארץ. לא יכול להיות שמדובר פה על חזקיה. לעומת זאת המסר של הברית החדשה הוא שישוע תואם את התיאור הזה. הברית החדשה מלמדת שישוע היה קיים מימי עולם. דוגמא להשקפה זו ניתן למצוא בבשורת יוחנן א:1 ויוחנן א:14:

 • יוחנן א:1
 • "בראשית היה הדבר והדבר היה את האלהים והוא הדבר היה אלהים"

 • יוחנן א: 14
 • "והדבר לבש בשר ושכן בתוכנו ואת כבודו ראינו ככבוד בן יחיד לאביו מלא חסד ואמת"

ישוע היה קיים בעת בריאת העולם. הוא היה קיים מימי עולם. זה מה שעתה קראנו : בבשורת יוחנן א: 1. בנוסף לזאת, ישוע אמר זאת בעצמו ביוחנן ח:58:

"ויאמר אליהם ישוע אמן אמן אני אומר לכם אני הייתי עוד עד לא היה אברהם".

הוא מאשר שמוצאו מימי עולם. מאחר וישוע יצא בהצהרה שכזו אנו יכולים להסיק מסקנה שהוא או שקרן, או משוגע או המשיח בן הא-להים. אין אפשרות לפשרה. אולם כתב הברית החדשה אינו מתאר שקרן או משוגע. דבריו של ישוע וסיפור חייו שינה אין ספור אנשים. הברית החדשה אינה מביאה את סיפור חייו ופועלו של משוגע אוו שקרן. הברירה היחידה הניצבת בפנינו היא שישוע אכן המשיח בן א-להים שקיים מימי עולם.

האם ניתן לנו לומר את אותו הדבר בקשר לחזקיה? חזקיה המלך אינו ממלא נבואה זו בכלל. גם מתי ושאר מחברי הברית החדשה חשבו כך. לכן הם כתבו את הברית החדשה, בכדי להביא בפנינו את קורות ישוע. אנו לא היחידים שחושבים שחזקיה אינו עונה לדרישות התנ"ך בנוגע למשיח. גם רבי יוסף מסכים לפי סנהדרין 99 א. רבי יוסף מעורב בדיון על ספר זכריה עם רבי הילל. הדיון מתחיל בציון עמדת רבי הילל:

" ר' הילל אומר אין להם משיח לישראל שכבר אכלוהו בימי חזקיה"[6]

במילים אחרות, רבי הילל טוען שחזקיה היה המשיח. הוא כבר בא ומת, לא יהיה עוד משיח לישראל בעתיד.

רבי יוסף הגיב:

"אמר רב יוסף שרא ליה מריה לרבי הילל" (כלומר ימחל לו הקב"ה על מה שאמר).[7]

רבי יוסף די כעס על רבי הילל משום שאמר שחזקיה היה המשיח. אני לא מאשים אותו, חזקיה הוא מועמד דל למשיח. נכון, חזקיה היה המלך הישר והצדיק ביותר שידעה ישראל, אופיו משובח במלכים ב' יח:ה:

"ביהוה אלהי ישראל בטח (חזקיה), ואחריו לא היה כמוהו, בכל מלכי יהודה, ואשר היו לפניו."

ובכל זאת, בניגוד להיותו איש ירא ה', נמצא דופי גאווה באופיו. בדברי הימים ב' לב:כד-כה נחשף צד אפל באופיו של חזקיה:

"בימים ההם חלה יחזקיהו עד למות. ויתפלל אל יהוה ויאמר לו, ומופת נתן לו. ולא כגמל עליו השיב יחזקיהו, כי גבה לבו, הוא ויושב ירושלים, ולא בא עליהם קצף יהוה בימי יחזקיהו."[8]

חזקיהו (חזקיה מכונה גם חזקיהו) היה אנושי כמו כולנו ולא מועמד ראוי למשיח. חזקיה חטא ומוצאו לא היה מימי עולם. ישוע הוא מועמד הרבה יותר טוב. הדיעה שמוצאו של המשיח הוא מימי עולם (מנצח נצחים) איננה דיעה שמקורה בקרב הגויים או "הנוצרים". למעשה, הלמדן רפאל פטאי הקדיש פרק שלם לנושא של "קיום הקדם ושמות המשיח" הוא הסביר את הרעיון ואז הקדיש שני דפים לציטוטי רבנים- .The Messiah Text בספרו שמונה ציטוטים- התומכים ברעיון שהמשיח היה קיים מימי עולם. זה לא שהכנסיה "מחבלת בטקסט". המשמעויות של כל זה הם מדהימות.

ישוע ממלא את כל הנתונים המקראיים למשיח. ישוע הוא המשיח המיוחל שלנו.

 1. ^ Jamieson, R., Fausset, A. R., Fausset, A. R., Brown, D., & Brown, D. (1997). A commentary, critical and explanatory, on the Old and New Testaments. On spine: Critical and explanatory commentary. (Mt 2:6). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc.
 2. ^ New Geneva study Bible. 1997, c1995. C1995 by Foundation for Reformation. (electronic ed.) (Mt 2:6). Nashville: Thomas Nelson.
 3. ^ Jewish Publication Society. (1997, c1985). Tanakh: The Holy Scriptures : A new translation of the Holy Scriptures according to the traditional Hebrew text. Title facing t.p.: Torah, Nevi'im, Kethuvim = Torah, Nevi'im, Ketuvim. (Mic 5:3). Philadelphia: Jewish Publication Society.
 4. ^ Huckel, T. (1998). The Rabbinic Messiah (Mic 5:2). Philadelphia: Hananeel House.
 5. ^ Jewish Publication Society (1997, c1985) Tanakh: The Holy Scriptures : A new translation of the Holy Scriptures according to the traditional Hebrew text. Title facing t.p.: Torah, Nevi'im, Kethuvim = Torah, Nevi'im, Ketuvim. (Pr 8:23). Philadelphia: Jewish Publication Society.
 6. ^ The Soncino Talmud (©1973 Judaica Press, Inc. and ©1965, 1967, 1977, 1983, 1984, 1987, 1988, & 1990 Soncino Press, Ltd.) is a product of Judaica Press, Inc. Brooklyn, NY, and, if included, is incorporated herein pursuant to exclusive license.
 7. ^ Ibid.
 8. ^ New American Standard Bible : 1995 update. 1995 (2 Ch 32:24). LaHabra, CA: The Lockman Foundation.